Ochrana osobních údajů

Na základě Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů zákazníků, ke kterému dochází v souvislosti s naší obchodní činností.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je podnikající FO Petr Novák, Krouna 242, 539 43 Krouna

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou: Petr Novák, tel.: 739 663 424, email viz. kontakt

Tabulka zpracování osobních údajů

Název zpracováníÚčel zpracováníKategorie osobních údajůPrávní titulUpřesnění právního tituluDoba uloženíDalší příjemciZdroj údajů
Údaje pro objednávkuZajištění dodání objednávkyKontaktní a fakturační údajePlnění smlouvy Po dobu platnosti smlouvyNejsouSubjekt údajů
Evidence dodavatelů,odběratelůEvidence účetních dokladůKontaktní a fakturační údajePrávní povinnostZákon o DPH10 letNejsouSubjekt údajů
Předávání údajů dopravci –Česká pošta, s.p.DSV Road a.s.DPD CZ, a.s.Zajištění dopravy k zákazníkůmAdresa a telefonUzavření nebo plnění smlouvy  NejsouSubjekt údajů
Zpracování kontaktů v CRM systémuZískávání nových zákazníkůKontaktní údajeOprávněný zájemŘízení firmyDo podání námitkyNejsouSubjekt údajů
E-shopZískávání nových zákazníků a objednávekIdentifikační, kontaktní a fakturační údajeUzavření nebo plnění smlouvy Po dobu platnosti smlouvyNejsouSubjekt údajů

Vysvětlení k tabulce a zpracováním

Právní tituly – jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v nařízení GDPR, článcích 6 a 9.

Doba uložení – znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci – zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno „Nejsou“, pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů – zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno „Subjekt údajů“, pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Uzavření nebo plnění smlouvy“, potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu „Právní povinnost“, potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků po dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů.

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

PrávoUpřesnění
Požadovat výpisJedná se o výpis údajů, které o vás vedeme, tzv. právo na přístup.Výpis provedeme ve formátu podle našich možností. Nemáte právo požadovat výpis ve vámi stanoveném formátu.Výjimkou kdy nesmíme výpis provést, jsou případy, týkající se dokumentů, jejichž zveřejněním by byla ohrožena práva a svobody jiných osob. Jedná se o osobní údaje dalších osob, ochranu obchodního tajemství, duševního vlastnictví apod.
Požadovat opravu Pokud zjistíte, že o vás vedeme nepřesné, zastaralé nebo neúplné údaje, požádejte o jejich opravu nebo doplnění.
Požadovat výmaz Výmaz musíme provést v případech, kdy bychom měli uložené osobní údaje po stanovené době uložení nebo neměli platný právní titul.Výmaz nesmíme ze zákona provést v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu Plnění smlouvy nebo Právní povinnosti.
Požadovat omezení zpracováníToto se týká zpracování z titulu oprávněného zájmu.K omezení zpracování dojde v případě podání námitky a omezení bude trvat po dobu posuzování námitky.
Podat námitku proti zpracováníPodat námitku lze v případech, kdy je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu.Námitka proti zasílání obchodních sdělení bude vždy uznána.V případech uvádění vašeho jména nebo jiného kontaktního údaje v zájmu poskytování služeb je možnost zneužití téměř vyloučena a pro tyto činnosti je to nezbytné. Proto tento náš oprávněný zájem považujeme za převažující a námitky neuznáváme.
Odvolat souhlas se zpracovánímTo je možné v případech, kdy je zpracování prováděno na základě souhlasu. Pokud jste ke zpracování poskytli souhlas a odvoláte ho, bude zpracování ukončeno.
Požadovat výpis v přenositelném formátu Výpis v přenositelném formátu můžete požadovat pouze v případech zpracování založených na právních titulech – plnění smlouvy a souhlasu.Můžete požadovat vypsání pouze těch údajů, které jste nám předali a které vedeme v elektronické podobě a nemáte právo požadovat formát. Předáme vám je ve formátu XLS s pojmenovanými sloupci.
Podat námitku proti automatizovanému rozhodováníNeprovádíme žádná zpracování založená na automatizovaném rozhodování.
Podat stížnost na dozorový úřad V případě, že bychom vám na vaši žádost do 1 měsíce neodpověděli, můžete podat stížnost na Úřad na ochranu osobních údajů.
  

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Osobně:

v provozovně společnosti na adrese: PREBENA CZ, Rváčovská 1633, 539 01 Hlinsko

Elektronicky:

zašlete žádost e-mailem na adresu viz. kontakt platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemůže být uznána.

Uveďte do ní:

Identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození

O výkon jakého práva žádáte – viz kapitola Popis práv subjektů údajů

Upřesnění žádosti – např. v případě opravy správné údaje

Telefon – pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme:

uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady

odmítnout žádosti vyhovět